Oznaczenia CE, normy i regulacje dotyczące ŚOI DuPont™ Nomex®

 
 
 

Oznakowania CE, normy i regulacje są ważnymi kryteriami przy wyborze środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Regulacje dotyczące ŚOI są zawarte w dwóch obowiązkowych dyrektywach KE, które muszą mieć swoje odzwierciedlenie w przepisach lokalnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

  • Europejska dyrektywa 89/686 EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest dyrektywą obowiązkową (powszechnie znaną pod nazwą „dyrektywy produktowej”).Dotyczy ona produkcji odzieży ochronnej i definiuje „zasadnicze” wymagania, jakie musi spełniać każdy produkt ŚOI przed dopuszczeniem do użytku.

    W ramach CEN/CENELEC opracowano ponad 150 zharmonizowanych norm EN mających ułatwiać sprawdzanie, czy produkt ŚOI jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy produktowej. Wymagania wykraczające ponad minimum potrzebne do uzyskania certyfikatu CE mogą być określone przez użytkowników w odniesieniu do określonych zagrożeń lub innych uwarunkowań.

    Certyfikat CE, zgodnie z oznaczeniem CE na produkcie, informuje użytkownika, że dany produkt ŚOI spełnia zasadnicze wymagania zdefiniowane w odniesieniu do ochrony przed konkretnymi zagrożeniami w konkretnych zastosowaniach, jak również do wymagań związanych z ergonomią, nieszkodliwością produktu i jego rozmiarami.

  • Europejska dyrektywa 89/656 EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest dyrektywą obowiązkową (powszechnie znaną pod nazwą „dyrektywy produktowej”) i dotyczy użytkowników odzieży ochronnej.Określa ona zakres obowiązków oraz środki, które muszą zostać podjęte przez pracowników i pracodawców celem utrzymania i poprawiania warunków BHP pracowników w każdym aspekcie wykonywanej przez nich pracy.

    Dyrektywa określa metody oceny ryzyka, konieczność zapewnienia środków zapobiegawczych, szkoleń i informacji, a także zastrzega, że ŚOI muszą być zapewniane nieodpłatnie przez pracodawcę. Uwzględnia ona konieczność poprawy warunków BHP pracowników jako cel, który nie może być podporządkowany względom czysto ekonomicznym.