INFORMACJE PRAWNE I WARUNKI KORZYSTANIA

 
 
 

Witamy. Firma DuPont oferuje tę witrynę zgodnie z następującymi warunkami („warunki”). Warunki mają zastosowanie do witryny dostępnej pod adresem www.dupont.com oraz wszelkich innych witryn firmy DuPont na całym świecie (łącznie zwanych „witryną”). Witryna (w tym jej treść, projekt, struktura oraz wygląd i funkcjonalność) stanowi własność firmy E. I. du Pont de Nemours and Company i jest chroniona prawem autorskim, przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami o ochronie własności intelektualnej oraz o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na niniejsze warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze warunki, powinien zaprzestać korzystania z witryny. W razie pytań dotyczących niniejszych warunków prosimy o kontakt z CENTRUM INFORMACJI KORPORACYJNEJ.

 
 
 

Polityka prywatności

 
 
 

Korzystanie z tej witryny podlega także zasadom ochrony prywatności firmy DuPont, które zostają przez odwołanie włączone do niniejszych warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że transmisja informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie poufna i bezpieczna oraz że istnieje możliwość, iż informacje wysyłane przez użytkownika do witryny lub otrzymywane przez użytkownika z witryny mogą zostać przechwycone przez inne osoby nawet w przypadku informacji o zaszyfrowaniu określonej transmisji.

 
 
 

Zmiany warunków korzystania z witryny

 
 
 

Firma DuPont może zmienić niniejsze warunki w dowolnej chwili bez powiadomienia, aktualizując niniejszą publikację. Kontynuowanie korzystania z witryny przez użytkownika po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z jego zgodą na zmienione warunki korzystania z witryny.

 
 
 

Ogólne ograniczenia użytkowania

 
 
 

Firma DuPont lub osoby trzecie udzielające praw firmie DuPont posiadają wszystkie prawa, tytuły własności i roszczenia w odniesieniu do materiałów w tej witrynie, które stanowią chronioną prawem autorskim pracę firmy DuPont lub osób trzecich. Firma DuPont udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie i wyświetlanie materiałów w tej witrynie wyłącznie na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika i wyłącznie do celów korzystania z niniejszej witryny. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych warunkach użytkownik nie ma prawa do kopiowania, pobierania, wyświetlania, wykonywania, reprodukowania, dystrybuowania, modyfikowania, edytowania, zmieniania ani poprawiania materiałów udostępnianych w tej witrynie w jakikolwiek sposób. Ta ograniczona licencja zostanie automatycznie anulowana bez powiadomienia użytkownika w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z niniejszych warunków. W przypadku anulowania licencji użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć i zniszczyć wszelkie pobrane i wydrukowane materiały. Użytkownik nie ma żadnego prawa, tytułu własności ani roszczenia (w tym żadnego prawa autorskiego, dotyczącego znaków towarowych lub innego prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do tej witryny oraz wszelkich udostępnianych w niej materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramkach ani nie tworzyć kopii lustrzanych tej witryny ani wszelkich zawartych lub udostępnianych w niej materiałów na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu internetowym bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony firmy DuPont. Użytkownik zgadza się także nie używać  technik „ page scraping” oraz automatycznych urządzeń, algorytmów ani programów umożliwiających wydobywanie danych tudzież podobnych ręcznych procesów w celu uzyskania dostępu do dowolnej części tej witryny lub udostępnianych w niej materiałów, kopiowania ich lub ich monitorowania, jak również odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej tej witryny bądź uzyskania jakichkolwiek materiałów z tej witryny innych niż celowo udostępnione przez firmę DuPont w tej witrynie.

Użytkownikowi nie wolno:

 1. dokonywać prób hakowania, wydobycia hasła ani wykonywać innych nieupoważnionych działań w celu uzyskania dostępu;
 2. testować, skanować lub sondować luk w zabezpieczeniach;
 3. śledzić, próbować śledzić, stosować wyszukiwania wstecznego ani ujawniać jakichkolwiek informacji w odniesieniu do innego użytkownika tej witryny, dowolnej funkcji lub treści tej witryny bądź dowolnego systemu, sieci lub serwera firmy DuPont.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z tej witryny do celów niezgodnych z prawem lub naruszających niniejsze warunki ani w celu zachęcania do działań, które są nielegalne lub naruszają prawa firmy DuPont bądź innych osób.

Firma DuPont nie przeprowadza rutynowych kontroli postów lub innej działalności użytkownika w witrynie, ale zastrzega sobie prawo do tego typu działań. Tym niemniej jeśli firma DuPont dowie się o nieodpowiednim korzystaniu z witryny lub dowolnej z oferowanych przez siebie usług, podejmie takie działania, jakie sama uzna za stosowne. Użytkownik zgadza się, że firma DuPont ma prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które mogą zostać uznane za nielegalne, jak również wszelkich raportów dotyczących tego typu działań. W przypadku żądania ze strony organów ścigania firma DuPont będzie w pełni współpracować w zakresie wszelkich dochodzeń dotyczących domniemanej nielegalnej działalności w Internecie.

 
 
 

Dostępność

 
 
 

Firma DuPont jest właścicielem kilku witryn, w których oferowane są produkty, usługi, treści i inne funkcjonalności (łącznie nazywane „usługami”) określonym regionom na świecie. Usługi oferowane w jednym regionie mogą różnić się od usług oferowanych w innych regionach z uwagi na dostępność, przepisy lokalne lub regionalne, status prawny, kwestie związane z dostawą oraz inne czynniki. Firma DuPont nie udziela żadnej gwarancji ani nie zaświadcza, że użytkownik w określonym regionie może uzyskać usługi w innym regionie. Firma DuPont może anulować zamówienie użytkownika lub przekierować użytkownika do witryny regionu użytkownika, jeśli użytkownik dokona próby zamówienia usług oferowanych w witrynie innego regionu.

Informacje publikowane przez firmę DuPont w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odnośniki do produktów, programów bądź usług firmy DuPont, które nie zostały ogłoszone lub udostępnione w regionie użytkownika. Tego rodzaju odniesienia nie stanowią sugestii, że firma DuPont zamierza wprowadzić określone produkty, programy lub usługi w regionie użytkownika. W celu uzyskania informacji o produktach, programach i usługach dostępnych dla użytkownika prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem biznesowym firmy DuPont.

 
 
 

Konta i bezpieczeństwo

 
 
 

Niektóre usługi oferowane za pośrednictwem tej witryny mogą wymagać rejestracji i utworzenia nazwy użytkownika oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz pozostałych informacji konta, jak również za wszelkie działania podejmowane w ramach konta użytkownika, będące konsekwencją niezachowania przez użytkownika poufności tego rodzaju informacji. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować firmę DuPont o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania jego konta lub hasła, jak również o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa konta użytkownika. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność względem firmy DuPont lub innych osób za nieupoważnione wykorzystanie jego konta lub hasła, jak również będące konsekwencją niezachowania poufności danych konta.

 
 
 

Łącza

 
 
 

Z witryny firmy DuPont do witryn osób trzecich

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn sieci WWW, które nie są kontrolowane ani obsługiwane przez firmę DuPont. Tego rodzaju łącza nie są równoznaczne z popieraniem lub zatwierdzeniem tego rodzaju witryn przez firmę DuPont. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma DuPont podaje tego rodzaju łącza wyłącznie dla wygody użytkownika i zgadza się, że firma DuPont nie ponosi odpowiedzialności za treść lub łącza udostępniane w witrynach, do których prowadzą tego rodzaju łącza. Użytkownik zgadza się ponadto, że firma DuPont nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa żadnego zobowiązania w związku z wszelką korespondencją, promocjami lub zakupami obejmującymi użytkownika oraz właściciela takiej witryny lub podmiot obsługujący taką witrynę.

Z witryn osób trzecich do witryn firmy DuPont

Użytkownik może umieszczać łącza do witryn firmy DuPont pod warunkiem, że:

 • użytkownik nie tworzy ramek dla żadnej strony ani materiałów udostępnianych w witrynie firmy DuPont ani nie używa żadnych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wygląd treści witryny firmy DuPont;
 • użytkownik nie tworzy porównań produktów lub usług firmy DuPont z konkurencyjnymi produktami lub usługami;
 • użytkownik nie powiela żadnych materiałów pochodzących z witryny firmy DuPont, jak również logo i znaków towarowych firmy DuPont;
 • użytkownik nie przedstawia relacji z firmą DuPont w sposób mylący lub niewłaściwy;
 • użytkownik nie sugeruje, że firma DuPont w jakimkolwiek sensie popiera lub zatwierdza podmiot udostępniający łącze, witrynę podmiotu udostępniającego łącze lub usługi bądź produkty oferowane przez podmiot udostępniający łącze;
 • użytkownik nie przedstawia fałszywych ani mylących uwag dotyczących firmy DuPont lub w inny sposób nie szkodzi reputacji firmy DuPont związanej z jej nazwą i znakami towarowymi;
 • zawierająca łącze witryna nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za noszące znamiona nadużycia, zastraszania, nękania, profanacji lub przemocy bądź zostać odebrane jako wulgarne lub obraźliwe, ani treści naruszających obowiązujące prawo lub zachęcających do tego innych;
 • zawierająca łącze witryna nie zawiera treści, które mogłyby zostać odebrane jako obsceniczne, pornograficzne lub o wyraźnie seksualnym charakterze.

W ramach dalszego warunku zezwolenia na umieszczanie łącz do witryn firmy DuPont, podmiot umieszczający łącze zgadza się, że firma DuPont może w dowolnej chwili, według własnego uznania wycofać zezwolenie na umieszczanie łącz do witryn firmy DuPont. W takim przypadku podmiot umieszczający łącze zgadza się niezwłocznie usunąć wszystkie łącza do witryn firmy DuPont.

Umieszczając łącze do witryny firmy DuPont, podmiot umieszczający łącze zgadza się chronić i zwolnić firmę DuPont oraz jej dyrektorów, kierowników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków, w tym bez ograniczeń kosztów adwokackich i kosztów zastępstwa procesowego wynikających z umieszczenia łącza. Firma DuPont nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, szczególne lub wynikowe, jak również z tytułu odszkodowań o charakterze karnym lub o skutku odstraszającym w związku z umieszczeniem łącza lub jego użytkowaniem. Firma DuPont nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w odniesieniu do takich łącz.

 
 
 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 
 
 

Korzystanie z witryny przez użytkownika odbywa się na jego własne ryzyko. Witryna może zawierać nieścisłości lub błędy, które mogą mieć wpływ na jakość opublikowanych w niej materiałów. Materiały nie zostały zweryfikowane niezależnie ani zatwierdzone z punktu widzenia wiarygodności w całości ani częściowo przez firmę DuPont. Firma DuPont nie gwarantuje dokładności ani aktualności opublikowanych materiałów. Firma DuPont nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy lub pominięcia w opublikowanych materiałach dostarczonych przez firmę DuPont lub osoby trzecie.

TA WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK, JAK JEST” I „TAM, GDZIE JEST” BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. FIRMA DUPONT W IMIENIU WŁASNYM I WSZYSTKICH OSÓB TRZECICH DOSTARCZAJĄCYCH MATERIAŁY, USŁUGI LUB TREŚĆ W TEJ WITRYNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, STOSOWNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAWARTYCH W WITRYNIE. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WARUNKI, ZAPEWNIENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA DUPONT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB O CHARAKTERZE KARNYM, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI Z KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA DUPONT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Wyjątek dotyczący obywateli Unii Europejskiej: JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ, FIRMA DUPONT NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA WYNIKŁYCH Z ZANIEDBANIA.

 
 
 

Niedokładne informacje i błędy

 
 
 

Opisy, zdjęcia i inne przedstawienia produktów w tej witrynie mogą być niedokładne i zawierać błędy. Firma DuPont nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnienia w stosunku do dokładności lub kompletności takich informacji.

Ponadto ceny i dostępność produktów w tej witrynie mogą zostać zmienione bez powiadomienia użytkownika w dowolnej chwili i według uznania firmy DuPont.

Firma DuPont zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania wszelkich zamówień dotyczących produktów, których cena jest nieprawidłowa. Firma DuPont zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania takich zamówień bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone i czy została pobrana płatność z karty kredytowej. Jeśli z karty kredytowej została pobrana płatność, a zamówienie zostało anulowane, firma DuPont niezwłocznie zwróci płatność na konto karty kredytowej w kwocie równej pobranej płatności.

 
 
 

Przepisy lokalne i kontrola eksportu

 
 
 

Firma DuPont nadzoruje i obsługuje witrynę ze Stanów Zjednoczonych. Materiały i usługi w tej witrynie podlegają we wszelkim zakresie przepisom prawa i regulacjom w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które obowiązują w stosunku do licencjonowania i dostarczania technologii i produktów zagranicą, w tym Amerykańskim Przepisom w Zakresie Kontroli Eksportu oraz wszelkim późniejszym przepisom i regulacjom wydanym przez Amerykańską Izbę Handlową, Administrację Handlu Międzynarodowego lub Biuro ds. Zezwoleń Eksportowych. Wykorzystanie tego rodzaju materiałów niezgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jest zakazane. Ani materiały, ani jakiekolwiek informacje uzyskane za pośrednictwem użytkowania witryny nie mogą być nabywane, przesyłane, przekazywane ani reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio do krajów lub obywateli krajów objętych zakazem bądź embargiem ani nie mogą być używane do działań związanych z bronią nuklearną, chemiczną lub biologiczną bądź pociskami rakietowymi, z wyjątkiem sytuacji, w których otrzymano w tym zakresie specjalne upoważnienie od rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się ściśle przestrzegać wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na eksport lub reeksport.

Jeśli użytkownik korzysta z witryny poza terytorium Stanów Zjednoczonych, jest również zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych, w tym lokalnych przepisów dotyczących eksportu i importu.

 
 
 

Znaki towarowe

 
 
 

Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ oraz wszystkie produkty oznaczone znakami ™ lub ® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych. Znaków towarowych firmy DuPont nie wolno używać w połączeniu z produktem lub usługą niebędącą produktem lub usługą firmy DuPont.

 
 
 

Pomysły

 
 
 

Pomimo iż firma DuPont zawsze ceni pomysły i spostrzeżenia, częstokroć pomysły i spostrzeżenia, które do nas trafiają, są już dostępne w innych źródłach, w tym publikacjach lub pracy naszych własnych pracowników.  Sytuacje takie mogą prowadzić do wątpliwości w odniesieniu do pochodzenia określonego pomysłu lub spostrzeżenia.  Z tego względu preferujemy ujawnianie nam wyłącznie opatentowanych wynalazków.  Tym niemniej jeśli użytkownik prześle swoje pomysły do firmy DuPont i niezależnie od informacji przekazanych przez użytkownika wraz z przesłanym pomysłem, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma DuPont zawrze osobną pisemną umowę dotyczącą przesłania pomysłu, wszelkie pomysły przesłane do firmy DuPont lub podmiotów stowarzyszonych, w tym pomysły dotyczące nowych produktów lub technologii, poprawek lub ulepszeń istniejących produktów lub technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych lub promocyjnych lub nowych nazw produktów, podlegają następującym warunkom:

 • Firma DuPont nie jest zobowiązana do zachowania pomysłu w tajemnicy ani otrzymania go z zachowaniem poufności.
 • Firma DuPont nie jest zobowiązana do zapoznania się z pomysłem ani wysłania odpowiedzi osobie, która przesłała pomysł.
 • Wszelkie kwestie ochrony własności intelektualnej dotyczące pomysłu będą oparte wyłącznie na przepisach patentowych lub prawach autorskich.
 • Firma DuPont zdecyduje według własnego uznania, czy i jaka płatność zostanie przekazana w związku z przesłaniem pomysłu.
 • Osoba przesyłająca pomysł gwarantuje, że jest uprawniona do przesłania pomysłu oraz że działanie to nie narusza żadnych zobowiązań osoby przesyłającej względem obecnego lub byłego pracodawcy bądź innej osoby.
 
 
 

Komentarze dotyczące produktów i witryny

 
 
 

Firma DuPont zachęca do przesyłania komentarzy na temat tej witryny oraz istniejących produktów firmy DuPont pod warunkiem przestrzegania treści powyższego ustępu. Komentarze można przesłać tutaj lub w innych wyznaczonych do tego miejscach w witrynie. Wszelkie komentarze przekazane przez użytkownika nie są poufne i firma DuPont może używać ich bez ograniczeń.

 
 
 

Obowiązujące prawo

 
 
 

Z wyjątkiem sytuacji wymagających zastosowania prawa lokalnego wszelkie działania związane z niniejszymi warunkami podlegają prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez względu na wybór przepisów i unormowania kolizyjne dowolnej jurysdykcji. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z witryny użytkownik zgadza się poddać jurysdykcji sądów w stanie Delaware.

 
 
 

Nieupoważnione działania

 
 
 

Treści przesyłane do tej witryny lub nieupoważnione użytkowanie materiałów zawartych w tej witrynie mogą naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa ochrony prywatności i wizerunku, określone statusy i regulacje w zakresie komunikacji lub inne obowiązujące przepisy i regulacje. Użytkownik sam odpowiada za swoje działania oraz za działania dowolnej osoby używającej jego nazwy użytkownika i/lub hasła. Tym samym użytkownik zobowiązuje się chronić i zwolnić firmę DuPont oraz jej dyrektorów, kierowników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków, w tym bez ograniczeń kosztów adwokackich i kosztów zastępstwa procesowego, w związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami osób trzecich lub unikaniem tychże, które powstały w wyniku korzystania przez użytkownika z witryny lub korzystania z niej przez osobę używającą jego nazwy użytkownika i/lub hasła (w tym między innymi publikowania postów lub przesyłania treści) z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji bądź praw osób trzecich.

 
 
 

Baza danych o odpadach (BDO)

 
 
 

Numer rejestrowy w bazie danych o odpadach dla firmy DuPont to 000022926

Copyright © 2013, 2014 DuPont lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych.