ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

 
 
 

wer. 16 sierpnia 2022

Spółka DuPont de Nemours, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone („DuPont”) przykłada dużą wagę do kwestii prywatności, dlatego chce, aby użytkownik wiedział, jak zbieramy, używamy i ujawniamy informacje. Razem z obowiązującą w DuPont globalną polityką ochrony prywatności informacji niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują praktyki firmy DuPont w związku z informacjami zbieranymi za pośrednictwem witryny lub aplikacji mobilnej będącej własnością i kontrolowanej przez DuPont, z których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszych Zasad ochrony prywatności (odpowiednio, „Witryna” i „Aplikacja”), a także w trybie offline, gdy powiadomienie jest prawnie wymagane. Dostarczając swoje Dane osobowe firmie DuPont, użytkownik akceptuje na postanowienia zawarte w tych Zasadach ochrony prywatności.

Jeśli użytkownik składa podanie o pracę za pośrednictwem Witryny, korzystanie przez DuPont z Danych osobowych wprowadzonych w Centrum kariery jest regulowane przez Zasady ochrony poufności informacji kandydatów w DuPont.  Jeśli jesteś pracownikiem, Twoje dane osobowe są regulowane przez zawiadomienie o ochronie danych osobowych pracowników, które jest dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym działem kadr.

 
 
 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przez DuPont

„Dane osobowe” to informacje identyfikujące użytkownika jako konkretną osobę lub odnoszą się do użytkownika jako identyfikowalnej osoby.

Do danych osobowych zalicza się następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy (w tym dla rozliczeń i dostaw)
 • Numer faksu lub telefonu
 • Adres e-mail
 • Numery kart kredytowych i debetowych
 • Numer identyfikacji podatkowej dostawcy lub klienta
 • Krajowy numer identyfikacyjny, np. PESEL;
 • Numer identyfikacyjny nadany przez firmę
 • Data urodzenia
 • Informacje finansowe podawane przy wnioskowaniu o kredyt
 • Informacje bankowe, takie jak numer rachunku i numer identyfikacyjny banku
 • Hasła oraz pytania/odpowiedzi do przypominania
 • Historia zakupów.

 
DuPont gromadzi Dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z naszych różnorodnych ofert. Na przykład:

 • Podczas zamawiania produktu lub usługi, wnioskowania o kredyt lub składania wniosku
 • Podczas rejestrowania zakupu produktu
 • Przy wysyłaniu karty gwarancyjnej
 • Podczas rejestrowania się na subskrypcje, fora technologiczne lub inne formy komunikacji w Witrynie lub Aplikacji
 • Podczas udziału w konkursie, promocji, loterii, ankiecie lub innego rodzaju działaniach promocyjnych
 • Po umieszczeniu wpisu na blogu lub forum
 • Kiedy prowadzimy badania rynkowe albo spotykamy się z użytkownikiem na targach lub innym wydarzeniu.

 Zebranie Danych osobowych jest koniecznie do udostępnienia użytkownikowi wnioskowanych usług i produktów. Jeśli użytkownik nie poda nam żądanych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli użytkownik ujawnia jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób nam lub naszym usługodawcom w związku z Usługami, zaświadcza, iż posiada do tego stosowne uprawnienia oraz zezwala nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z tymi Zasadami ochrony prywatności.

Możemy łączyć Dane osobowe zebrane o użytkowniku z Danymi osobowymi dostarczonymi przez użytkownika firmie DuPont w inny sposób, taki jak rejestracje produktów, zapytania lub udział w wydarzeniach marketingowych. Połączone Dane osobowe będziemy wykorzystywać zgodnie z tymi Zasadami ochrony prywatności tak długo, jak trwa agregacja.

Jak wykorzystujemy Dane osobowe 

My oraz nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe do celów biznesowych, takich jak:

 • Realizacja zakupów użytkownika oraz odpowiadanie na wnioski i zapytania użytkownika.

 
- Przetwarzanie płatności użytkownika, realizowanie dostaw, kontaktowanie się w sprawach zakupów oraz realizowanie odnośnej obsługi klienta.

- Wysyłanie użytkownikowi ważnych informacji dotyczących Witryny lub Aplikacji, zmian w warunkach, postanowieniach i zasadach stosowanych przez DuPont oraz/lub zmian w innych informacjach administracyjnych.

- Stworzenie użytkownikowi możliwości komunikowania się i interakcji z innymi osobami za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji (na przykład przez blog, tablicę ogłoszeń, komunikator, czat, profil lub inny kanał społecznościowy). Korzystając z tych funkcji, użytkownik informuje firmę DuPont, że ma prawo używać oraz przekazywać do DuPont imię i nazwisko znajomej osoby, jej adres e-mail oraz dane konta w serwisie społecznościowym.

Działania te będziemy podejmować w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem oraz/lub uczynienia zadość wymogom prawnym.

 • Wysyłanie użytkownikowi alertów pocztą e-mail, wiadomości tekstowych oraz innej korespondencji pisemnej lub elektronicznej.

 
Działania te będziemy podejmować w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem oraz/lub uczynienia zadość wymogom prawnym.

 • Personalizowanie środowiska obsługi poprzez prezentowanie użytkownikowi produktów i ofert dobranych specjalnie dla niego.

 
- W celu lepszego poznania oczekiwań użytkownika i spersonalizowania interakcji z naszej strony.

- Wysyłanie korespondencji marketingowej, która w naszej ocenie może zainteresować użytkownika, w tym informacji o targach i wystawach.

Działania te będziemy podejmować za zgodą użytkownika oraz w przypadkach, gdy mamy w tym uzasadniony interes.

 • Stworzenie użytkownikowi możliwości udziału w konkursach, forach technologicznych i innych działaniach.

 
- Stworzenie użytkownikowi możliwości udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach oraz administrowanie tymi działaniami. Niektórym z tych działań towarzyszą uzupełniające reguły, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe użytkownika. Dlatego sugerujemy wnikliwe zapoznanie się z treścią tych reguł.

- Stworzenie użytkownikowi możliwości rejestrowania się i udziału w forach technologicznych i innych wydarzeniach organizowanych przez DuPont.

Dane osobowe będziemy wykorzystywać w ten sposób w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub za zgodą użytkownika.

 • Realizacja celów biznesowych DuPont.

 
Na potrzeby analizy danych, inspekcji, badania i rozwijania nowych produktów, ulepszania witryny internetowej DuPont, ulepszania usług DuPont, przygotowywania wydarzeń marketingowych i identyfikowania trendów użytkowania.

Działania te będziemy podejmować w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem, uczynienia zadość wymogom prawnym i określenia skuteczności działań marketingowych oraz/lub w przypadkach, gdy mamy w tym uzasadniony interes.

Możemy również wykorzystywać Dane osobowe, gdy uznamy, że jest to niezbędne lub właściwe: (a) w celu uczynienia zadość odnośnym przepisom prawa, w tym w państwach innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (b) w celu uczynienia zadość wymogom postępowania prawnego; (c) w odpowiedzi na wezwania organów publicznych i rządowych, w tym mających siedzibę w państwach innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (d) w celu wyegzekwowania warunków i postanowień ustalonych przez DuPont; (e) na potrzeby ochrony działalności DuPont; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy DuPont, użytkownika lub innych osób; (g) aby umożliwić firmie DuPont egzekwowanie przysługujących form rekompensaty lub ograniczenie szkód ponoszonych przez firmę.

Jak są ujawniane Dane osobowe 

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:

 • Wewnątrz grupy firm DuPont w celach opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.
  Spółka DuPont de Nemours, Inc. i lokalna filia, z którą kontaktuje się użytkownik, razem odpowiadają za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi osobowymi.

 • Zewnętrznym usługodawcom firmy DuPont.
  Ci zewnętrzni dostawcy świadczą usługi takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dystrybucja produktów, udostępnienie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, usługi audytu oraz inne usługi, które umożliwiają nam wypełnianie zobowiązań wobec użytkownika.

 • Zewnętrznym podmiotom takim jak pośrednicy, sieci handlowe i dystrybutorzy, aby umożliwić sprzedaż i rozprowadzanie produktów i usług DuPont, co może obejmować korespondencję marketingową zgodną z opcjami wybranymi przez użytkownika.

 • Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji.

 • Zewnętrznym podmiotom, które mogą oferować użytkownikowi kredyt na zakup produktów lub usług oferowanych przez DuPont.

 • W celu identyfikowania użytkownika względem innych osób, którym wysyła on wiadomości za pośrednictwem Witryny.

 • Zewnętrznemu podmiotowi w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, przekazania, przeniesienia lub innej formy zbycia całości lub części działalności, majątku albo akcji DuPont, w tym w związku z bankructwem lub podobną procedurą.

 • Zewnętrznym podmiotom w związku z przyznaniem licencji, wspólnym przedsięwzięciem lub podobnym porozumieniem.

 • Przez użytkownika, gry w Witrynie lub Aplikacji DuPont korzysta z funkcji umożliwiających interakcję z DuPont i innymi osobami (na przykład przez blog, tablicę ogłoszeń, komunikator, czat, profil lub inny kanał społecznościowy). 
  Korzystając z tych funkcji, użytkownik musi pamiętać, że wszystkie wprowadzane przez niego informacje, w tym imię i nazwisko, miejsce pobytu i adres e-mail, mogą być publicznie widoczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybór informacji podawanych przez użytkownika w tych funkcjach oraz stanowczo odradzamy ujawnianie jakichkolwiek wrażliwych Danych osobowych (takich jak informacje zdrowotne czy dane z karty kredytowej). Dane osobowe mogą pozostać w Witrynie lub Aplikacji nawet wtedy, gdy użytkownik przestanie już z niej korzystać.

 
Możemy również ujawniać Dane osobowe, gdy uznamy, że jest to niezbędne lub właściwe: (a) w celu uczynienia zadość odnośnym przepisom prawa, w tym w państwach innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (b) w celu uczynienia zadość wymogom postępowania prawnego; (c) w odpowiedzi na wezwania organów publicznych i rządowych, w tym mających siedzibę w państwach innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (d) w celu wyegzekwowania warunków i postanowień ustalonych przez DuPont; (e) na potrzeby ochrony działalności DuPont; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy DuPont, użytkownika lub innych osób; (g) aby umożliwić firmie DuPont egzekwowanie przysługujących form rekompensaty lub ograniczenie szkód ponoszonych przez firmę.

Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów stronom trzecim.

INNE INFORMACJE

Inne informacje, jakie gromadzimy

„Inne informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają tożsamości użytkownika ani nie odnoszą się do użytkownika jako identyfikowalnej osoby.

Do innych informacji zalicza się następujące dane:

 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
 • Dane demograficzne i inne informacje dostarczone przez użytkownika
 • Zagregowane informacje.

 

Jak gromadzimy Inne informacje 

Firma DuPont i jej zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić Inne informacje różnymi metodami, na przykład:

 • Za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika.
  Niektóre informacje są zbierane przez większość przeglądarek internetowych i urządzeń. Do tej grupy należą m.in. adres MAC (Media Access Control), typ komputera, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia oraz typ i wersja przeglądarki internetowej.

 • Wskutek korzystania z Aplikacji przez użytkownika.
  Gdy użytkownik pobiera, a następnie korzysta z Aplikacji, my oraz nasi usługodawcy możemy na podstawie numeru urządzenia monitorować i gromadzić dane o użytkowaniu Aplikacji, takie jak lokalizacja użytkownika albo data i godzina, kiedy Aplikacja na urządzeniu użytkownika uzyskała dostęp do danych serwerów i jakie informacje oraz pliki zostały pobrane do Aplikacji.

 •  Wskutek korzystania przez użytkownika z Aplikacji, połączonego urządzenia lub pojazdu, w tym bezzałogowego statku powietrznego.
  Fizyczna lokalizacja urządzenia oraz towarzysząca jej dana i godzina są sczytywane przez satelitę, stację bazową telefonii komórkowej, sieć Wi-Fi i podobne technologie. Na podstawie fizycznej lokalizacji urządzenia możemy oferować użytkownikowi odpowiednio spersonalizowane usługi i treści. Czasami użytkownik ma opcję niewyrażenia zgody na takie wykorzystywanie i/lub udostępnianie informacji o lokalizacji urządzenia, jednak w takim przypadku my i/lub nasi partnerzy możemy nie być w stanie dostarczać spersonalizowanych usług i treści.

 • Od użytkownika.
  Informacje o lokalizacji oraz inne, takie jak preferowane metody komunikacji, są gromadzone, gdy użytkownik przekazuje je dobrowolnie. Jeżeli informacje te nie są połączone z Danymi osobowymi, nie identyfikują użytkownika ani żadnej innej osoby korzystającej z Witryny lub Aplikacji.

 • Poprzez agregowanie informacji.
  Zagregowane dane osobowe nie identyfikują użytkownika ani żadnej innej osoby korzystającej z Witryny lub Aplikacji. Na przykład możemy wykorzystywać Dane osobowe do obliczenia odsetka użytkowników produktów i usług DuPont, którzy mają określony numer kierunkowy telefonu.

 
W polityce dotyczącej plików cookie precyzujemy, jak my oraz nasi usługodawcy wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia do oferowania użytkownikom reklam odpowiadającym ich zainteresowaniom.

Jak wykorzystujemy i ujawniamy Inne informacje 

Ponieważ Inne informacje nie identyfikują użytkownika, możemy je wykorzystywać i ujawniać w dowolnych celach. Jeżeli na mocy odnośnych przepisów prawa musimy traktować Inne informacje jako Dane osobowe, będziemy je wykorzystywać i ujawniać do takich samych celów, jak Dane osobowe zgodnie z treścią niniejszych Zasad ochrony prywatności.

W niektórych przypadkach łączymy Inne informacje z Danymi osobowymi, np. imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną. Jeśli połączymy jakiekolwiek Inne informacje z Danymi osobowymi, np. gdy połączymy podane przez użytkownika informacje przy rejestracji z Innymi informacjami w celu świadczenia ukierunkowanego spersonalizowanego marketingu, połączone informacje będą traktowane przez DuPont jako Dane osobowe.

ADRESY IP

„Adres IP” użytkownika to numer, jaki usługodawca internetowy (ISP) automatycznie przypisuje komputerowi wykorzystywanemu przez użytkownika.

Jak gromadzimy adresy IP 

Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dzienników na serwerach DuPont za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę. System rejestruje również daty i godziny odwiedzin oraz dane odwiedzanych stron. Zbieranie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i odbywa się automatycznie W wielu witrynach internetowych.

Jak DuPont wykorzystuje i ujawnia adresy IP 

DuPont używa adresów IP do celów takich jak obliczanie intensywności korzystania z Witryny, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem, administrowanie Witryną oraz prezentowanie treści dostosowanych do kraju użytkownika. Możemy również wykorzystywać i ujawniać adresy IP we wszystkich celach, dla jakich wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe. Należy pamiętać, że adresy IP, pliki dzienników serwerów i powiązane informacje traktujemy jako Inne nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującym prawem musimy postępować inaczej.

WITRYNY INNYCH FIRM

Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie dotyczą prywatności, informacji ani innych praktyki zewnętrznych podmiotów, w tym prowadzących witryny, do których Witryna lub Aplikacja zawiera łącze, i wyłączają naszą odpowiedzialność w tym zakresie. Umieszczenie łącza w Witrynie lub Aplikacji nie oznacza wyrażenia aprobaty dla połączonej witryny przez DuPont. Nie odpowiadamy za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji ani za zasady lub praktyki w kwestii bezpieczeństwa stosowane przez jakiegokolwiek twórcę aplikacji, dostawcę aplikacji, dostawcę platformy społecznościowej, dostawcę systemu operacyjnego, dostawcę usług łączności bezprzewodowej ani producenta urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych ujawnianych przez użytkownika innym organizacjom za pośrednictwem Aplikacji.

NIE ŚLEDŹ

Obecnie witryna i aplikacje DuPont nie reagują na sygnały Nie śledź ustawiane w przeglądarkach.

BEZPIECZEŃSTWO

DuPont stosuje adekwatne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych znajdujących się pod kontrolą firmy. Niestety, nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet ani składowanych w systemach pamięci masowej. Jeśli użytkownik podejrzewa lub ma powody sądzić, że jego interakcje z DuPont przestały być bezpieczne, powinien natychmiast powiadomić nas o problemie za pomocą narzędzi opisanych w punkcie „Kontakt z DuPont” poniżej.

OPCJE WYBORU I DOSTĘP

Opcje wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych użytkownika przez DuPont

DuPont oferuje użytkownikowi wiele opcji wyboru dotyczących wykorzystywania i ujawniania jego Danych osobowych do celów marketingowych. Kontaktując się z DuPont Contact Center, można zrezygnować z otrzymywania elektronicznych wiadomości marketingowych oraz poprosić, abyśmy nie ujawniali Danych osobowych użytkownika do celów marketingowych osobom trzecim niepowiązanym z nami organizacyjnie.

Wszelkie prośby użytkownika będziemy się starali spełnić tak szybko, jak tylko będzie to praktycznie możliwe. Należy pamiętać, że nawet po rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych od DuPont możemy przysyłać ważne wiadomości administracyjne, które są obligatoryjne..

Jak uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zmienić je lub zablokować 

Jeżeli użytkownik zechce poprosić o przejrzenie, skorygowanie, aktualizację, zablokowanie lub usunięcie jego Danych osobowych, albo wyrazić sprzeciw, zastrzec lub w inny sposób ograniczyć firmie DuPont, możliwość wykorzystywania dostarczonych wcześniej Danych osobowych, albo gdy chce poprosić o elektroniczną kopię Danych osobowych w celu ich przekazania innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenośności danych przysługuje na mocy odpowiedniego przepisu), należy się skontaktować z DuPont Contact Center.

We wniosku należy wyraźnie wskazać, które informacje mają zostać zmodyfikowane, czy Dane osobowe mają zostać zablokowane w bazie danych DuPont oraz/lub wskazać inne ograniczenia, jakie mają zostać nałożone na korzystanie przez DuPont z Danych osobowych użytkownika. Wszelkie prośby użytkownika będziemy się starali spełnić tak szybko, jak tylko będzie to praktycznie możliwe.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania celów wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że odnośne przepisy prawa nakazują lub pozwalają na dłuższy okres.

Kryteria używane przy ustalaniu okresu przechowywania:

 • Czas trwania nieprzerwanej relacji z użytkownikiem i dostarczania mu wnioskowanych usług;
 • Czy istnieją prawne wymogi, którym podlegamy (na przykład niektóre przepisy nakazują nam przechowywanie rejestrów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć)
 • Czy przechowywanie jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w kontekście odpowiednich regulacji dotyczących ograniczeń, postępowań sądowych lub urzędowych dochodzeń).

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

DuPont przykłada dużą wagę do ochrony prywatności dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego monitorowania aktywności dzieci w Internecie. DuPont nie kieruje Witryny ani Aplikacji dla dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia ani świadomie nie zbiera Danych osobowych od dzieci na potrzeby sprzedaży produktów lub usług. DuPont uczestniczy w wybranych programach edukacyjnych, np. poświęconych nauce i ochronie środowiska, realizowanych w szkołach i lokalnych społecznościach.

PRZEKAZYWANIE ZA GRANICĘ

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, gdzie mamy oddział lub współpracujemy z lokalnym usługodawcą, w tym w Stanach Zjednoczonych. W tych państwach mogą obowiązywać inne przepisy ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Niektóre państwa spoza strefy EOG są uznawane przez Komisję Europejską (KE) jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodny ze standardami EOG (tu znajduje się pełna lista krajów). W przypadku przekazywania danych z regionu EOG do krajów o niewystarczającym poziomie ochrony stosujemy dodatkowe narzędzia, takie jak standardowe postanowienia umowne rekomendowane przez KE, aby zapewnić właściwe zabezpieczenie Danych osobowych użytkownika. Można poprosić o wykaz tych narzędzi, kontaktując się na jeden ze sposobów wymienionych w punkcie „Kontakt z DuPont” (patrz niżej).

Używanie analiz przez DuPont.

DuPont może używać Google Analytics dostarczanego przez Google, Inc. ("Google"), który używa ciasteczek (plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika), aby pomóc DuPont zrozumieć, w jaki sposób użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej i APD na telefon komórkowy.  DuPont klasyfikuje pliki cookie Google Analytics jako „funkcjonalne pliki cookie”. Wybierając „Odrzuć wszystkie’” na banerze plików cookie, pliki cookie Google Analytics nie zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz wycofać uprzednią zgodę, możesz to łatwo zrobić, klikając łącze „Preferencje dotyczące plików cookie” dostępne na dole naszych stron internetowych i wybierając „Wymagane pliki cookie”.

 • Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i aplikacji Mobile APP (w tym Twój adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA i innych krajach (serwery są własnością Google).
 • Google wykorzystuje te informacje w celu dostarczenia danych dotyczących korzystania z witryny i aplikacji Mobile APP, które umożliwiają tworzenie raportów dotyczących aktywności witryny i aplikacji Mobile APP dla operatorów witryny oraz świadczenie innych usług związanych z aktywnością witryny i aplikacji Mobile APP oraz korzystaniem z Internetu.
 • Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w ich imieniu.
 • Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez żadną z firm.
 • Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.  Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

W przypadku użytkowników z Niemiec, aby całkowicie zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, należy kliknąć tutaj.

 • Możesz dowiedzieć się o praktykach Google klikając tutaj i zrezygnować z nich tutaj.

DuPont może potencjalnie korzystać z innych narzędzi analitycznych, takich jak na przykład Adobe, ScanTrust itp.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Prosimy, aby nie wysyłać firmie DuPont i nie ujawniać żadnych wrażliwych Danych osobowych (np. o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, wyznaniu lub innych przekonaniach, zdrowiu, karalności, przynależności do związków zawodowych) w ani za pośrednictwem Witryny, Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób.

AKTUALIZACJE TYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Możemy zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. Legenda „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony pokazuje datę ostatniego wprowadzania poprawek. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności zaczną obowiązywać, gdy opublikujemy zmodyfikowane Zasady ochrony prywatności w Witrynie lub Aplikacji. Korzystanie z Witryny lub Aplikacji po tych zmianach oznacza akceptację zaktualizowanych Zasad ochrony prywatności.

KONTAKT Z DUPONT

W razie pytań na temat Zasad ochrony prywatności można się z nami skontaktować przez internetowy formularz wniosku dotyczącego zasad ochrony prywatności, telefonicznie lub pisząc na następujący adres :

DuPont Contact Center

Bedrijvenlaan 9,
2800, Mechelen,
Belgium

+800-3876-6838

DODATKOWE INFORMACJE DLA STREFY EOG

W krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego skargi można składać do urzędu ds. ochrony danych w swoim kraju lub regionie albo w miejscu, gdzie nastąpiło domniemane naruszenie odnośnych przepisów o ochronie danych. Spis urzędów ds. ochrony danych znajduje się w witrynie internetowej Komisji Europejskiej.