DuPont pomaga wybrać właściwą odzież ochronną

Na rynku dostępnych jest wiele różnych kombinezonów przeciwchemicznych. W obliczu szerokiej oferty i złożoności informacji na temat certyfikowanych produktów, jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odzieży ochronnej?

Z pomocą przychodzi  opracowane przez firmę DuPont podsumowanie europejskich norm dotyczących przeciwchemicznej odzieży ochronnej oraz poradnik doboru odpowiedniej odzieży przeciwchemicznej.

Przegląd europejskich norm i oznaczenie CE

Europejska dyrektywa 89/686/EWG (zwana dyrektywą PPE) odnosi się do kategorii środków ochrony indywidualnej. Przeciwchemiczna odzież ochronna musi przejść pomyślnie certyfikację CE jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Taka odzież spełnia minimalne wymagania, które się do niej odnoszą, jest opatrzona znakiem CE i 4-cyfrowym kodem jednostki notyfikowanej i otrzymuje certyfikat badania typu WE, zgodnie z artykułem 10 dyrektywy PPE.

Ponadto producent musi zapewnić jednorodność produkcji i zgodność środka ochrony indywidualnej z zatwierdzonym wcześniej modelem. Producent zobligowany jest wdrożyć system zapewnienia jakości. W przeciwieństwie do środków ochrony indywidualnej kategorii I i II, środki ochrony indywidualnej kategorii III podlegają corocznym audytom jednostki notyfikowanej, która kontroluje wyroby finalne w celu sprawdzenia, czy są zgodne z zatwierdzonym modelem i dostarcza producentowi sprawozdanie z testów, zgodnie z artykułem 11 dyrektywy PPE. 

 

Harmonizacja norm w zakresie ochrony przeciwchemicznej

Aby ułatwić wybór przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III, Unia Europejska wprowadziła europejskie normy zharmonizowane dla sześciu poziomów („typów”) ochrony. Klasyfikacja odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, podana w normach europejskich, została oparta na intensywności działania substancji chemicznej na odzież i stanie skupienia substancji chemicznej. Wyróżnia się 6 typów odzieży. W przypadku każdego typu odzieży określone są minimalne wymagania w zakresie skuteczności, zwane klasami ochrony, dla materiału, z którego została wykonana odzież, szwów i w niektórych przypadkach – komponentów.

Wsparcie techniczne

DuPont oferuje użytkownikom wsparcie w doborze odpowiedniej odzieży ochronnej. W ramach usługi Techline udzielamy odpowiedzi na zapytania techniczne dotyczące odzieży. Nasi specjaliści zarządzają rozbudowaną bazą informacji na temat właściwości fizycznych oraz odporności materiałów Tyvek® i Tychem® na przesiąkanie i przenikanie substancji chemicznych.