Nomex® pomaga chronić przed cieplnymi skutkami działania łuku elektrycznego 

Ciepło emitowane przez łuk elektryczny stwarza istotne zagrożenie, przed którym należy chronić pracowników.

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi przez łuk elektryczny podlegają wymaganiom normy IEC 61482-2.

Czym jest łuk elektryczny?

Łuk elektryczny to nieprzerwane wyładowanie elektryczne prądu o wysokim natężeniu zachodzące pomiędzy elektrodami. Zjawisku temu towarzyszy błysk i bardzo wysoka temperatura. Łuk elektryczny wytwarza gorącą falę uderzeniową, która stanowi poważne (potencjalnie śmiertelne) zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu z powodu ryzyka poważnych oparzeń ciała spowodowanych przez wysoką temperaturę. Łuk wywołuje również inne groźne zagrożenia, takie jak fala wysokiego ciśnienia, hałas i toksyczne opary.

Poradnik DuPont™ Arc-Guide

Firma DuPont opracowała DuPont™ Arc-Guide, czyli usługę internetową, która ma na celu pomóc firmom podlegającym dyrektywom unijnym w zakresie oceny ryzyka,  ocenić i poradzić sobie z zagrożeniem stwarzanym przez łuk elektryczny. Stosowane jest 4-etapowe podejście do oceny ryzyka:  Przewidywanie, Zapobieganie, Ochrona i Publikacja.

DuPont™ Arc-Guide pomaga użytkownikowi końcowemu przewidzieć poziom zagrożenia i podjąć działania prewencyjne zanim dokona wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Poradnik zawiera także wytyczne dotyczące opublikowania wyników przeprowadzonej oceny ryzyka i przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków.

W części poświęconej przewidywaniu poradnik DuPont™ Arc-Guide ułatwia obliczenie wartości energii (w jednostkach energii na powierzchnię), na jaką w razie wypadku narażona jest osoba pracująca w określonej odległości lub w pobliżu urządzenia pod napięciem.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, w przypadku ubrania ochronnego, klasa ochrony przed łukiem elektrycznym musi przewyższać obliczoną potencjalną energię cieplną emitowaną w razie wypadku.

Określenie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym dla odzieży ochronnej

1. Parametry łuku elektrycznego dla tkanin przeznaczonych do produkcji odzieży ochronnej określa się najczęściej poprzez wartość ATPV (wskaźnik ochrony przed cieplnymi skutkami wystąpienia łuku elektrycznego), wyznaczaną zgodnie z normą IEC/EN 61482-1-1 metoda A. Wartość ATPV reprezentuje maksymalną energię cieplną w jednostkach energii na powierzchnię (np. kJ/m2 lub cal/cm²), jaką przyjmie tkanina, zanim użytkownik dozna oparzeń drugiego stopnia.

Kolejnym wskaźnikiem jest EBT (Energy Break-Open Threshold), który reprezentuje najwyższą wartość energii, przy której nie dochodzi do przerwania ciągłości tkaniny. Powstanie dziur spowodowałoby przedostanie się wysokiej temperatury lub płomienia do wewnątrz.

W przypadku tkaniny parametry łuku są równe wartości ATVP lub EBT uzyskanej przez tkaninę (w przypadku gdy wartość EBT jest niższa od wartości ATPV lub gdy nie można określić wartości ATPV).

W przypadku ubrania klasa ochrony przed łukiem elektrycznym jest równa klasie ochrony, do której została zaklasyfikowana wykonana z niego tkanina, jeśli ubranie spełnia wymagania normy IEC 61482-2 podczas działania energii nieznacznie przewyższającej klasę ochrony uzyskaną przez tkaninę zgodnie z normą IEC/EN 61482-1-2 metoda B.

2. Inną metodą badania ubrania pod kątem klasy ochrony przed łukiem elektrycznym jest test z użyciem komory probierczej (Box Test) zgodnie z normą IEC/EN 61482-1-2, podczas którego tkanina jest wystawiona na działanie wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego w komorze probierczej.

Wyróżnia się dwie klasy: warunki testu dla klasy 1 próbują imitować typowe warunki ekspozycji przy prądzie zwarcia o wartości 4 kA podczas działania urządzeń zabezpieczających skracających czas występowania łuku do 0,5 sekundy w przestrzeni zamkniętej oraz odpowiednio 7 kA dla klasy 2.

Głównym kryterium oceny tkaniny pod kątem spełnienia wymogów klasy 1 lub klasy 2 jest to, aby ciepło przenikające przez tkaninę podczas testu nie spowodowało oparzeń drugiego stopnia.

Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym ubrania jest równa klasie ochrony, do której została zaklasyfikowana wykonana z niego tkanina, jeżeli ubranie spełnia wymagania normy IEC 61482-2 dla testu odzieży. Test musi być przeprowadzony w warunkach właściwych dla klasy tkaniny, z której wykonane jest ubranie, zgodnie z normą IEC/EN 61482-1-2.

Ubranie przeznaczone do ochrony przed cieplnymi skutkami wystąpienia łuku elektrycznego może otrzymać certyfikat według normy IEC 61482-2 w przypadku spełnienia jednego z poniższych wymogów:

•             Ubranie musi uzyskać wskaźnik ATPV o wartości co najmniej 4 cal/cm2.

•             Ubranie musi uzyskać co najmniej klasę 1 w teście z użyciem komory probierczej.

 DuPont™ Arc-Man®

Jest to aparatura opracowana przez firmę DuPont służąca do pomiaru wartości ATPV i EBT dla tkanin i odzieży ochronnej w warunkach symulowanego otwartego łuku elektrycznego, zgodnie z IEC/EN 61482-1-1. W czasie trwania testu tkanina lub ubranie jest wystawione na działanie energii dochodzącej do maksymalnie 70 cal/cm².

Arc-Man® umożliwia testowanie tkanin na panelach i pomiar wartości ATPV (w cal/cm²) dla układu tkanin, aby porównać ją z energią zdarzenia obliczoną w ramach oceny ryzyka przeprowadzonej przez użytkownika końcowego. Arc-Man® daje również możliwość przeprowadzenia testów odzieży z użyciem torsu, aby pokazać wpływ konstrukcji i wykonania odzieży, np. kieszeni, systemu zamknięć itp., na skuteczność ochrony.

DuPont™ Arc-Man® umożliwia przeprowadzenie testu z użyciem komory probierczej zgodnie z IEC 61482-1-2 (odpowiednik normy EN 61482-1-2).

Wyniki testów i zalecenia

•             W przypadku tkanin klasa ochrony przed łukiem elektrycznym zależy nie tylko od gramatury tkaniny, ale w dużej mierze także od innych cech, takich jak np. konstrukcja włókien i przędzy oraz ich połączenia.

•             DuPont zaleca, aby w systemie wielowarstwowym wszystkie warstwy odzieży przeznaczonej do ochrony przed łukiem elektrycznym były wykonane z materiałów samoistnie niepalnych.

•             Nieodpowiednia bielizna może się zapalić lub stopić, co niekorzystnie wpłynie na poziom ochrony i zwiększy negatywne skutki wypadku.