Bezpieczne Stosowanie Środków Ochrony Roślin: Ochrona Tego, Co Najważniejsze

Wytyczne DuPont dla bezpiecznego przechowywania, transportu i stosowania środków ochrony roślin.
Bezpieczne składowanie, transport i stosowanie naszych środków ochrony roślin

Firma DuPont dba o bezpieczne, odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin. Przestrzegamy wszystkie standardy globalne, a także zasady i rozporządzenia lokalne obowiązujące w Polsce.

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, to  właściwe obchodzenie się z pestycydami przez cały okres życia tych produktów, od ich opracowania, poprzez stosowanie na polach, aż po utylizację opakowań po środkach ochrony roślin. Na przykład: zalecenia umieszczane na etykietach produktów firmy DuPont Crop Protection są projektowane tak, aby dostarczać jasnych i zwięzłych instrukcji, które można łatwo zrozumieć.

Wsparcie firmy DuPont Support dla rolników
Firma DuPont udostępnia wytyczne dotyczące odpowiedzialnego obchodzenia się z pestycydami i organizuje szkolenia, które pozwalają rolnikom zdobyć wiedzę na temat właściwego i odpowiedzialnego stosowania tych produktów oraz pomagają uzyskiwać większe plony i wyższą jakość upraw. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy DuPont. 

Określiliśmy również trzy priorytety w zakresie ochrony ułatwiające skuteczne, odpowiedzialne obchodzenie się z pestycydami.

Priorytet: przechowywanie środków ochrony roślin oraz utylizacja opakowań po zużytych środkach ochrony roślin
Jeśli nie zadba się o właściwe obchodzenie się ze środkami ochrony roślin i ich pojemnikami oraz o ich odpowiednie przechowywanie, mogą one stanowić potencjalne zagrożenie. Firma DuPont Crop Protection udziela klientom informacji oraz szkoli ich w zakresie właściwego obchodzenie się z takimi produktami oraz ich odpowiedniego przechowywania.
Najważniejsze zasady:

 • Wszystkie środki ochrony roślin muszą być przechowywane w oryginalnych, czytelnie oznakowanych pojemnikach.
 • Produkty te muszą być przechowywane w obiektach wyposażonych we właściwe oświetlenie i wentylację.
 • Miejsce przechowywania środków ochrony roślin musi być zabezpieczone i zamknięte.
 • Puste, trzykrotnie wypłukane  opakowania po środkach ochrony roślin podlegają zwrotowi do punktu sprzedaży.
 • Zwrotowi podlegają opakowania po środkach toksycznych lub bardzo toksycznych dla ludzi, pszczół lub organizmów wodnych.
 • Pustych opakowań nie wolno płukać ani myć w ciekach ani zbiornikach wodnych, takich jak strumienie, rzeki lub stawy.
 • Osobisty sprzęt ochronny należy umieszczać w miejscach innych niż same produkty.

Priorytet: bezpieczny transport
Lokalne przepisy regulują kwestie transportu większości środków ochrony roślin. Przewóz takich produktów musi być zgodny z tymi przepisami, w szczególności w zakresie właściwego oznakowania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej wysyłkom.
Najważniejsze zasady:

 • Każdy pojazd wykorzystywany do przewozu środków ochrony roślin powinien być wyposażony w sprzęt ochronny i ratowniczy, taki jak rękawice, obuwie ochronne, gaśnica (typu ABC) i migająca lampa; powinny być także dostępne materiały niezbędne do zebrania i przewiezienia rozlanych produktów.
 • Środki ochrony roślin muszą być przewożone osobno — nie mogą się znaleźć w jednym pojeździe z pasażerami, żywym inwentarzem ani z produktami spożywczymi.

Priorytet: właściwe stosowanie
Osoby, które w swojej pracy mają bezpośredni kontakt ze środkami ochrony roślin (np. zajmują się mieszaniem, załadunkiem lub stosowaniem środków ochrony roślin), muszą być odpowiednio przeszkolone, aby praca z tymi środkami nie stanowiła zagrożenia. Pracownicy muszą nosić odpowiednią odzież ochronną i inne indywidualne wyposażenie zabezpieczające.  pracownicy muszą przestrzegać zaleceń dotyczących mieszania, załadunku i stosowania środków ochrony roślin, znać zalecenia dotyczące okresu, po jakim wolno ponownie wejść na teren, na którym zastosowano takie środki, lub po jakim czasie wolno zebrać plony (okres prewencji i karencji).
Producenci środków ochrony roślin w Polsce dostrzegli konieczność podjęcia konkretnych działań mających na celu szeroką edukację rolników w temacie bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.
Więcej informacji nt kampanii bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin można znaleźć na stronie www.bezpiecznie.org Najważniejsze zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

 • Zawsze przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z etykietą-instrukcją stosowania i postępuj zgodnie z opisem
 • Podczas przygotowywania cieczy użytkowej zawsze używaj środków ochrony indywidualnej
 • Przed przystąpieniem do przygotowania cieczy użytkowej dokładnie ustal potrzebną jej ilość.
 • Wypłucz trzykrotnie puste opakowania po środkach ochrony roślin. Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin zawsze zwracaj w punkcie zakupu
 • Systemem zbierania resztek opakowań po środkach ochrony roślin zarządza firma REMONDIS telefon infolinii 0 801 561 461
 • Podczas stosowania środków ochrony roślin używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  Stosuj ochronę podczas aplikacji cieczy użytkowej, załóż przynajmniej kombinezon ochronny, rękawice, buty i nakrycie głowy
 • Rękawice stanowią niezbędną ochronę dla osoby stosującej środki ochrony roślin. Używaj rękawic wystarczająco długich tak, aby zakrywały przedramię i skórę pomiędzy rękawicą a rękawem.
 • Stosując środki ochrony roślin używaj odpowiedniej maski/półmaski (zaopatrzonej w filtr AP2 lub AP3).
 • Do zabiegów używaj ciągnika z kabiną
 • Dbaj o czystość i dobry stan środków ochrony indywidualnej
 • W razie wystąpienia u pracowników objawów wskazujących na możliwość zatrucia, informuje się o tym niezwłocznie pracodawcę, który powiadamia najbliższe centrum powiadamiania ratunkowego lub zakład opieki zdrowotne

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.